Algemene voorwaarden

Edam, 18 november 2019

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contacten, consulten en coachingssessies, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Christiaan Warger en de cliënt.

1) Een opdracht komt tot stand door aanvaarding per e-mail van de aanmelding of afspraak van een eerste consult.

2) Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult op een specifieke datum en tijd.

3) De geboden hulp komt niet in aanmerking voor vergoeding door een zorgverzekeraar.

4) Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. U ontvangt dan een betalingsherinnering en er wordt overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Christiaan Warger behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

5) Christiaan Warger is niet aangesloten bij enige beroepsvereniging.

6) Informatie over het contact en de coaching wordt niet aan derden verstrekt.

7) Vanaf de aanmelding heeft u slechts met één behandelaar te maken. Mocht Christiaan Warger onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan zal er geen vervanging worden geregeld.

8) De diensten worden geleverd op de locatie waar Christiaan Warger gevestigd is, tenzij anders is overeengekomen.

9) Een consult duurt 45 minuten of 90 minuten in geval van een dubbel consult.

10) Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels:  een consult welke minimaal 24 uur van te voren wordt afgezegd, zal niet in rekening worden gebracht. Voor een consult dat binnen 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt € 30,- voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.

11) Indien Christiaan Warger de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.

12) Christiaan Warger heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).

13) Christiaan Warger heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg dan kunt u dit kenbaar maken per mail: consult@christiaanwarger.com Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting. Na ontvangst van de klacht, ontvangt u binnen 5 werkdagen (vakanties uitgezonderd) een reactie per mail.

14) Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van Christiaan Warger, dan zijn de voorwaarden van Christiaan Warger van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.

15) Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.

16) Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt is Nederlands recht van toepassing.

KvK 56814380

Warger Coaching & Advies
Bult 17-19
1135 AJ Edam

Menu